Dr Dobrila Vujić

Dr Dobrila Vujić bavi se dugi niz godina istraživanjima ljudskog faktora u organizaciji i menadžmentom ljudskih resursa u našoj sredini. Ima praktična iskustva na izvršilačkim rukovodećim – menadžerskim pozicijama, kao i na pozicijama zaposlenog u HRM funkciji, a zatim i edukatora, trenera i konsultanta.

11000 Beograd Srbija

hrmvujic@sbb.rs

+381 5553040
+381 11 2759835

Pon - Pet: 9:00 - 18:00
Sub: 9:00 - 15:00
Ned: Ne radimo

Bogato iskustvo

Bogato iskustvo u praksi primene koncepta HRM u našim preduzećima uspešno prenosi drugima već dugi niz godina putem edukacija i konsalting usluga.

1

Veliki broj radova

Preko stotinu radova i saopštenja čiji je sadržaj uvek bio usmeren na aktuelne psihološko organizacione probleme u našim preduzećima i institucijama.

2

Učešće na projektima

Radila je i radi na značajnim razvojnim projektima implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.

3

Praktično znanje

Tokom svog profesionalnog rada, kao i na poslediplomskim i doktorskim studijama stekla je odgovarajuća sociološka i ekonomska znanja, koja su danas neophodna psihologjii rada u praksi.

Dobitnik Nagrade

Za svoj rad na širenju psiholoških znanja, dobila je 2002. godine i nagradu „Živorad Žiža Vasić“, od strane Društva psihologa Srbije, za doprinos popularizaciji psihologije u praksi.

Monografije i udžbenici

Autor je više knjiga iz oblasti psihologije rada i menadžmenta ljudskih resursa. Bila je i gostujući predavač na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na izbornom predmetu: Psihologija i menadžment.

Zašto ovaj sajt?

Svrha sadržaja ovog sajta je širenje osnovnih i praktičnih znanja iz oblasti psihologje rada i organizacije,poslovne psihologije, HRM i srodnih disciplina na širi krug zainteresovanih ljudi.
Jedan poznati sociolog je rekao da znanje iz oblasti društvenih nauka nema nikakvu svrhu ako ostane samo u svojini istraživača i naučnika.
Autorka se zalaže za primenu naučnih i stručnih znanja kao i najbolje svetske prakse za rešavanje psihološko – organizacionih problema u našim preduzećima , uz uvažavanje aktuelnih uslova . Iskustvo je pokazalo da improvizacije vode ka zavaravanju i dugoročno – pogoršanju stanja .

Publikacije

RAZVOJ PROFESIONALNE KARIJERE

Publikacije

KOMPETENCIJE ZA RAD I RUKOVOĐENJE

Publikacije

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Publikacije

PSIHOLOGIJA RADA

Publikacije

Edukacije

KADROVSKO RESTRUKTURIRANJE U USLOVIMA TRANZICIJE I KRIZE

Edukacije

PROGRAM OBUKE SAVETNIKA ZA RAZVOJ I TRANZICIJU PROFESIONALNE KARIJERE

Edukacije

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA NA BAZI KOMPETENCIJA

Edukacije

PREDUZETNIŠTVO, INOVACIJE I MENADŽMENT

Edukacije

Savremeni trendovi

Savremeni trendovi u psihologiji rada i organizacije - praksa u zemljama u tranziciji


Pogledaj Prezentaciju

PREDUZETNIČKA ORIJENTACIJA I PREDUZETNIŠTVO – psihološki i drugi aspekti

by / May 29, 2016

OKRUGLI STO POD NAZIVOM : „PREDUZETNIČKA ORIJENTACIJA I PREDUZETNIŠTVO– psihološki  i drugi aspekti “ Sabor psihologa , 2016. Voditelj: Dobrila Vujić, e-mail : vujicd@ eunet. rs ; www.hrmvujic.com Učesnici :

KADROVSKO RESTRUKURIRANJE – UTVRĐIVANJE VIŠKOVA NIJE DOVOLJNO

by / May 5, 2016

Stručnjaci , praktičari  u oblasti psihologije rada i organizacije , kao i kadrovske psihologije  u našoj sredini , teško podnose priče političara o tzv. kadrovskom restrukturiranju  koje se svodi samo na

ZAŠTO O OVIM SADRŽAJIMA PIŠEM NA BLOGU?

by / March 31, 2016

Osnovna teza autorke je da bez psihološko – organizacionih saznanja ne može biti napretka   u upravljanju , rukovođenju i  u odnosu naših ljudi prema radu. O tome sam pisala  kontinuirano još od poslednjih

ZAŠTO JE VAŽNO VEROVANJE U LJUDSKI POTENCIJAL?

by / March 31, 2016

  Verovanje pojedinca u sopstveni potencijal  Najpre, šta se podrazumeva pod ljudskim potencijalom? Definisanje ovog pojma povezano je svakako sa shvatanjem ljudske prirode, odnosno sa tim,  kako se opaža ljudska

O NAŠEM MENTALITETU, PROMENAMA, PROFESIONALIZMU

by / March 31, 2016

  Od kako smo ušli u period tranzicije, u pokušajima da se razume i objasni zašto stalno stojimo u mestu , (a to znači nazadujemo), sve više se govorilo i

KOMPETENCIJE LINIJSKIH MENADŽERA I ZAPOSLENIH U SRBIJI

by / March 31, 2016

Rezultati akcionih  uporednih istraživanja percepcije potreba za unapređenjem kompetencija za rukovođenje linijskih menadžera i zaposlenih, sprovedenim 2011 i 2012 na uzorcima od  672, ( 2011) i  200  ispitanika ( 2012) u javnim