Profesionalni profil

Dr Dobrila Vujić - psiholog rada i organizacije

Dr Dobrila Vujić

Dr Dobrila Vujić se dugi niz godina bavi istraživanjima ljudskog faktora u organizaciji i menadžmentom ljudskih resursa u našoj sredini. Ima praktična iskustva na izvršilačkim rukovodećim – menadžerskim pozicijama, kao i na pozicijama zaposlenog u HRM funkciji, a zatim i edukatora, trenera i konsultanta.

Doktorirala je iz psihologije rada i organizacije, na temi pod nazivom „Savremena shvatanja o ljudskoj prirodi i radu i pristup upravljanju ljudskim resursima“

Od 2007. Predaje psihologiju rada i menadžment ljudskih resursa na studijskom programu Poslovna psihologija Fakulteta za poslovne i pravne studije u Novom Sadu.

BOGATO ISKUSTVO

Bogato iskustvo u praksi primene koncepcije HRM u našim preduzećima uspešno prenosi drugima već dugi niz godina putem edukacija i konsalting usluga. Neke od tema o kojima može mnogo toga da kaže su: zapošljavanjei raspoređivanje kadrova, selekcija, motivacija i rukovođenje, procena kompetencija, raspodela zarada, komunikacij, informisanje, obrazovanje, kadrovska istraživanja i dr.

BROJNI SEMINARI

U saradnji sa Centrom za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, održala je brojne seminare namenjene prvenstveno psiholozima, ali i drugim srodnim profesijama i menadžerima.

Kao HR konsultant i edukator – trener realizovala je in house seminare za više stotina učesnika – menadžera i zaposlenih u renomiranim preduzećima, državnoj administraciji i institucijama.

Za svoj rad na širenju psiholoških znanja, 2002. godine dobila je od strane Društva psihologa Srbije nagradu „Živorad Žiža Vasić“, za doprinos popularizaciji psihologije u praksi.

Jedan poznati sociolog je rekao da znanje iz oblasti društvenih nauka nema nikakvu svrhu ako ostane samo u svojini istraživača i naučnika

PRAKTIČNA ZNANJA I REŠENJA

Tokom svog profesionalnog rada, kao i na poslediplomskim i doktorskim studijama stekla je odgovarajuća sociološka i ekonomska znanja, koja su danas neophodna psihologjii rada u praksi. Razvila je originalna, praktična rešenja primene discipline menadžmenata ljudskih resursa u našoj sredini. Polazište njenog angažovanja je u uverenju da bez radikalnih promena u pristupu ljudskom faktoru u našim preduzećima nije moguće unapređenje rada i poslovanja, izlazak iz krize i uključivanje u svetsku privrednu scenu. Deo rezultata ovih aktivnosti sadržan je u njenim monografijama.

MONOGRAFIJE I UDŽBENICI

Autor je prve knjige iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa u Srbiji, pod nazivom “Menadžment ljudskih resursa i kvalitet”. Prvo izdanje ove publikacije izašlo je 2000., drugo 2003. i treće, izmenjeno i dopunjeno, 2008. godine. Objavila je i knjigu “Motivacija za kvalitet”, prvo izdanje 1999, a drugo dopunjeno izdanje 2004. godine. Knjiga, odnosno priručnik “Psihologija rada u formuli uspeha organizacije” (prvo izdanje 2003. god.) koji je objavila Sekcija za psihologiju rada Društva psihologa Srbije, sadrži poglavlje čiji je ona autor pod nazivom „Obučavanje i obrazovanje”.
U 2015- toj u izdanju Centra za primenjenu psihologiju izašla je knjiga pod nazivom: Novi izazovi primenjene psihologije i menadžmenta ljudskih resursa – KOMPETENCIJE ZA RAD I RUKOVOĐENJE.
U pripremi je knjiga : Planiranje profesionalne karijere.

VELIKI BROJ RADOVA I SAOPŠTENJA

Autorka ima preko stotinu stručnih i naučnih radova i više desetina nastupa na domaćim i međunarodnim naučno-stručnim skupovima. Samo u poslednjih 5 godina objavila je više radova i imala 15 saopštenja na naučno stručnim skupovima međunarodnog značaja iz aktuelnih oblasti psihologije rada i menadžmenta ljudskih resursa, kao što su potrebe za unapređenjem kompetencija, rukovodilaca i zaposlenih, kako privući i zadržati talente u našim preduzećima, balans između vremena provedenog na radu i vremena za ostale životne potrebe, problemi komunikacija u organizaciji i drugo.

UČEŠĆE NA STRUČNIM SKUPOVIMA

Kao ekspert u pomenutim oblastima, sa završenom obukom na više međunarodnih i domaćih seminara, objavila je više i naučnih radova i više desetina puta nastupala na domaćim i međunarodnim naučno-stručnim skupovima.

DOBITNIK NAGRADE

Za svoj rad na širenju psiholoških znanja, dobila je 2002. godine i nagradu „Živorad Žiža Vasić“, od strane Društva psihologa Srbije, za doprinos popularizaciji psihologije u praksi.

ČLAN DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE

Član je društva psihologa Srbije
Sarađuje sa Centrom za primenjenu psihologiju

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

Radila je i radi na značajnim razvojnim projektima implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.
1. Projekat Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj: “Support for Human Resources Development Measures for Unemployed and Redundant Employees in Serbia”, (9/2002-9/2004),
2. Program regionalnog društevno – ekonomskog razvoja (RSEDP) – Podrška zapošljavanju – Motivaciono aktivacioni seminar (MAS) – obuka trenera, 2005.
3. Project «Drafting end Implementing Administrative Legislative – Phase 2 – Republika Serbia (New Aproach tu Selection of the Civil Servants). Project supported by European agency for reconstruction and development, and realized by EURECNA – CNA Veneto – Internacional Service (2007-2008).
4. Project: Professional (Re)orientation and employment redundant workers in enterprise Holci, Novi Popovac. Project supported by European Agency for Reconstruction and Development (2007).
5. Project «Drafting end Implementing Administrative Legislative – Phase 2 – Republika Serbia (General Programme of Profesional Development for civil servants in the state administartion authorities and servicesof the Goverment). Programme: Motivationand Quality of Emploees Performance; Human Resource Management. Project supported by European agency for Reconstruction and development, and realized by EURECNA – CNA Veneto – Internacional Service for 2009).
6. Projekat: Razvijanja sistema upravljanja ljudskim resursima u opštinskoj upravi u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), podržan od strane UNDP i Exchange 3, sa početkom od 2009.

GOSTUJUĆI PREDAVAČ

Bila je gostujući predavač na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na izbornom predmetu: Psihologija i menadžment.