PREDUZETNIČKA ORIJENTACIJA I PREDUZETNIŠTVO – psihološki i drugi aspekti

OKRUGLI STO POD NAZIVOM :

„PREDUZETNIČKA ORIJENTACIJA I PREDUZETNIŠTVO– psihološki  i drugi aspekti “

Sabor psihologa , 2016.

Voditelj: Dobrila Vujić,

e-mail : vujicd@ eunet. rs ; www.hrmvujic.com

Učesnici : Mirjana Franceško, Dobrila Vujić, Marija Manasijević, Vladimir Njegomir sa  Fakulteta  za pravne i poslovne studije, Novi Sad, Jelena Sladojević Matić, Univerzitet Singidunum, Beograd. Svetlana Ivačković, EKO SAN, Beograd.

Rezime

Cilj rasprave na ovom Okruglom stolu je  je osvetljavanje  psiholoških karakteristika i ponašanja  preduzetnika, a zatim i drugih aspekata složenog fenomena preduzetništva.

Na samom početku valja definisati šta se podrazumeva pod pojmom preduzetništvo ili  šta je uopšte preduzetništvo?

Različite definicije preduzetništva proističu iz  različitih škola mišljenja. Uopšteno rečeno, razlikuju se tri  pristupa izučavanju fenomena preduzetništva:

  • preduzetništvo kao ekonomska funkcija,
  • preduzetništvo kao karakteristika pojedinaca i
  • preduzetništvo kao način ponašanja.

Određenje koje se čine dovoljno obuhvatnim i funkcionalnim glasi: Preduzetništvo je potencijalna mogućnost i sposobnost da se uoči šansa na tržištu i /u društvu   i da se ona iskoristi. To je proces »kreiranja šanse« .

Na Harvadskoj poslovnoj školi  preovladava definicija po kojoj preduzetništvo predstavlja neumorno i istrajno angažovanje na realizaciji neke šanse, odnosno prilike, nezavisno od resursa kojima se

upravlja.Pored preduzetništva usmerenog na ostvarenje komercijalnog rezultata, važno je i preduzetništvo koje ima za cilj stvaranje novih, poželjnih društvenih vrednosti.

Definicije preduzetništva kao ekonomske i socijalne funkcije imaju puno opravdanje, ali odmah slede pitanja:  da li svi ljudi imaju sposobnost da uoče šansu na tržištu ili društvenu potrebu i da je kreiraju; da li svi ljudi mogu biti preduzetnici i ako ne mogu, koje osobine imaju preduzetnici. Da li je recimo za vođenje preduzeća dovoljno  imati  samo ideju,  novac, program, ili i nešto drugo. O tome se u našoj javnosti malo zna. Tako dolazimo do potrebe da definišemo ličnost i ponašanje preduzetnika. Kaže se da  je preduzetnik  inovator i centralni agens promena. Preduzetnik vidi promenu ne kao  opasnost, već kao izazov i kao nešto normalno i zdravo. On  traži promene, odgovara  na njih i koristi ih kao mogućnosti i šanse.

U stručnoj literaturi se navodi  da uspešan preduzetnik ima poseban skup osobina ličnosti.

Poznato je da su osobine ličnosti  delom nasledne, ali se i formiraju pod uticajem sredinskih faktora, još od najranijeg detinjstva, u porodici, zatim u školi, i tokom celog perioda razvoja. Naš prethodni socijalistički  statični,  privredni ambijent, u kome je država imala zaštitničku ulogu za neuspešne, a ograničavajuću za uspešne nije bio  rasadnik ljudi sa preduzetničkom orijentacijom. U okviru ovog

O S  akcenat će biti na osobinama ličnosti,  ponašanju i kompetencijama koje vode ka uspehu u stvaranju novih  materijalnih i društvenih vrednosti .

Ključne reči: preduzetnička orijentacija, preduzetništvo, preduzetnik, osobine ličnosti, kompetencije

 

 

 

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someoneShare on LinkedIn
Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *